Be Joelle everyday!

Abonează-te la newsletter-ul Joelle Magazine:

BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Depresia, suferinţa în tăcere: cauze, controverse şi soluţii.

Depresia, boală din ce în ce mai des întâlnită atât la tineri, cât şi la oamenii mai în vârstă, devine, pe zi ce trece, un subiect tot mai complex. Poate afecta toate categoriile de vârstă şi nu trebuie lăsată să avanseze, fiind ideal ca, de la primele semne, persoana care suferă de depresie să meargă la un medic specialist.

În această societate grăbită, în care lupta pentru supravieţuire este continuă, uităm adesea să mai trăim. Uităm să ne bucurăm de adevăratele clipe ale vieţii care reuşesc să ne aducă zâmbetul pe buze, iar acest lucru pare a fi principalul motiv care ne aduce în pragul depresiei.

Statisticile arată că din ce în ce mai mulţi oameni suferă de depresie şi, cu toate că există tratamente care îţi garantează vindecarea în proporţie de 60-70%, mulţi nu admit să urmeze calea indicată de medic. Şi ne punem întrebarea… de ce? De ce nu dorim să ne tratăm, deşi în subconştientul nostru ştim că ceva este în neregulă cu noi, ştim că ar trebui să facem ceva să ne ridicăm moralul şi să mergem mai departe… şi multe alte întrebări la care se pare că ne pot răspunde doar medicii specialişti.

Vedem din ce în ce mai multe cazuri, la televizor sau chiar în jurul nostru, ale unor oameni care se confruntă cu anxietatea, cu tulburările de personalitate, dar şi cu probleme de alimentaţie… însă mergem mai departe fără să le dăm nici cea mai mică importanţă. Trăim pe modul “ignorare totală”. Nici familia şi nici prietenii nu se gândesc vreo clipă că ar putea da o mână de ajutor şi, de asemenea, contribui la salvarea celui de lângă ei.

De ce majoritatea oamenilor încă râd de astfel de oameni care suferă de depresie sau chiar îi alungă din viaţa lor? De ce nu încercăm să tratăm această boală ca toate celelalte? Fără ajutor specializat, nu poţi depăşi depresia foarte uşor.

Se pot sau nu defini toate cauzele depresiei?

În ceea ce priveşte cauzele care duc la depresie, putem începe să le enumerăm şi să realizăm că de fapt ele nu se mai termină. Se pare că nu există doar o cauză anume, ci o multitudine de cauze. Evenimentele neplăcute pot contribui enorm la apariţia acestei boli, evenimente care ne pot marca viaţa. Totul depinde de cât de puternici suntem sau de cât de bine ştim să gestionăm problemele în viaţă. Şi iată că ajungem să vorbim din nou de familie pentru că ea este cea care ne ajută şi ne insuflă anumite principii încă din copilărie. Susţinerea este un cuvânt care trebuie înţeles de către toţi membrii familiei şi de către prieteni, deoarece ea este esenţială în ceea ce priveşte tratarea pacientului. O atitudine echilibrată şi pozitivă nu trebuie să lipsească din jurul lui, pentru ca, astfel, omul depresiv să nu simtă că este respins sau că boala sa este considerată a fi una infimă sau chiar banală.

O altă întrebare la care mulţi nu ştiu răspunsul este dacă depresia se poate sau nu vindeca. În primul rând, persoana care suferă de depresie trebuie convinsă să apeleze la medicul specialist, pentru ca abordările terapeutice actuale contribuie foarte mult la vindecare şi astfel persoana în cauză poate reveni la nivelul de funcţionare normal. După care, nu trebuie uitat faptul că oamenii care stau în jurul unei persoane depresive sunt primii care pot observa schimbări în comportament, atitudine sau gândire. Cu alte cuvinte, anturajul unui om depresiv trebuie să înţeleagă gravitatea acestor schimbări pentru că astfel vor reuşi să contribuie foarte mult la vindecarea lui.

Psiholog sau psihiatru?

O altă întrebare care ne macină în momentul în care ne confruntăm cu o astfel de problemă este aceea că nu ştim la cine să apelăm mai întâi: la psiholog sau la psihiatru?

Părerea multor specialişti este că nu ar trebui să existe “sau” ci “şi”. Cu psihologul vorbeşti, îţi expui problemele, el este cel care te ajută să realizezi care este cauza problemei şi cum poate fi rezolvată. Când depresia este deja mult prea avansată, atunci trebuie apelat la un tratament medicamentos, tratament care poate fi recomandat de medicul psihiatru şi, în acelaşi timp, trebuie să fie însoţit de o terapie de susţinere pentru ca rezultatul să fie cât mai bun.

Deşi avem la dispoziţie atâtea informaţii şi atâţia medici specializaţi care ne pot ajuta, din păcate, această boală trece deseori nediagnosticată, simptomele fiind greu de observat, iar alteori, din cauză că bolnavii nu vor să ceară ajutor, fiindu-le teamă să nu fie consideraţi nebuni.

Depresia este un subiect controversat care trebuie înţeles în amănunt, nefiind o simplă stare de tristeţe sau o stare proastă care va trece de la sine, în timp, ci o boală care trebuie tratată ca atare şi nu trebuie lăsată să avanseze.

Foto via www.huffingtonpost.com

Click on "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!" for the English version of the article. 

Apasă pe "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!"  pentru versiunea în limba engleză a articolului.   

Depression, suffering in silence: causes, controversies and solutions.

Depression, increasingly common to both young and older people, becomes, day by day, a complex topic. It affects all age groups and should not be allowed to move forward, being ideal that, from the first signs of depression, the affected person went to see a specialist.

In this hurried society, the struggle for survival is continuous and we often forget to live. We forget to enjoy the true moments of life and we fail to smile, this being the main reason that brings us to the brink of depression.
 
Statistics show that increasingly more people are suffering from depression and, although there are treatments guarantees you the cure for about 60-70%, most people don't follow the path indicated by the doctor. And we wonder... why? Why don't we want to treat ourselves, although in our subconscious we know that something is wrong with us and we should do something to lift our spirits and move on... and many other questions which can find their answer by a simple visit at the specialist.
 
We are seeing more and more cases, on television or even around us of people experiencing anxiety with personality disorders and eating problems... but we go on without giving them the slightest importance. We live on mode "total ignorance". Neither family nor friends do not think for a moment that they could give a helping hand and also help save the one next to them.
 
Why most people still disconsider these persons who suffer from depression? Why not try to treat this disease like any other? Without professional help, you cannot easily overcome depression.
 
Can we define all causes  of depression or not?
 
Regarding the causes of depression, we can begin to enumerate them and to realize that, in fact, they never end. It seems that there is only a particular case, but a multitude of causes. Unpleasant events can greatly contribute to the disease as certain life events mark our existence forever. It all depends on how strong or how well we can handle problems in life. And again, family is the one which helps us and inspires us certain principles from childhood. Support is a word to be understood by all family members and friends, because it is essential in terms of treating the patient. A balanced and positive attitude should not miss around him, because a depressed man should not feel rejected.
 
Another question that many do not know the answer to is whether there is a cure for depression or not. First, the person suffering from depression should be convinced to go to the doctor because current treatments greatly contribute to healing and so the person can return to normal operating level. After that, we must not forget that people who stay around a depressive person are the first to notice changes in behavior, attitude or thinking. 
 
Psychologist or psychiatrist?
 
Another question that we put ourselves when we are faced with such a problem is whether we should go to a psychologist or to a psychiatrist?
 
The opinion of many experts is that there should not be "or" but "and". Psychologists are the ones you expose your problems to, the ones who help you realize what is causing the problem and how it can be solved. When depression is already too advanced, then you have to use medication and treatment may be recommended by the psychiatrist and at the same time, it must be accompanied by a supportive therapy for the result to be good.
 
Although there's so much information available and there are so many health professionals who can help us, unfortunately, this disease often goes undiagnosed because symptoms can be difficult to see and sometimes because patients don't ask for help, fearing  not to be considered crazy.
 
Depression is a controversial topic which should be thoroughly understood, because it's not simply sadness or a bad condition that will go away with time, but a disease that must be treated as such and must not be allowed to evolve.
 
Photo via www.huffingtonpost.com

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Lecții de viață învățate în 3 decenii de existență.…
E necesar să vorbeşti cu partenerul zilnic? Iată…