Be Joelle everyday!

Abonează-te la newsletter-ul Joelle Magazine:

BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Regăsirea de sine vine din lucruri mărunte

Corpul omului reprezintă integritatea minţii şi a spiritului. Cu toţii dorim să avem o viaţă liniştită, echilibrată, lipsită de „adierea” uşoară a mii de gânduri care ne inundă viaţa.

Suntem veşnic căutători în găsirea echilibrului, a liniştii şi a păcii interioare. Totul este în noi, toate ingredientele ne sunt la îndemână, însă, în călătoria noastră, uităm să privim cu ochii inimii, cu simţul răspunderii şi, mai ales, cu dragostea pentru nepreţuita viaţă.

Omul este construit din materie şi spirit şi cunoaştem cu toţii celebrul dicton latin “Mens sana in corpore sano”. Materia are nevoie de un stil de viaţă echilibrat. Apoi totul vine de la sine. Fiecare din noi trebuie să-şi cunoască traiectoria şi drumul spre atingerea echilibrului interior. Pentru a putea călători spre regăsirea interioară avem nevoie de vitalitate. Vitalitatea reprezintă acea caracteristică a omului ce găseşte combinaţia perfectă între un somn bun, o dietă sănătoasă, vitaminizarea corpului şi nelipsitele exerciţii fizice în aer liber sau la sala de sport. Energia este resursa principală care întreţine vitalitatea.

Pentru a păstra vitalitatea într-o permanentă stare de prospeţime avem nevoie să:

 • Gândim
 • Acţionăm
 • Simţim
 • Iubim
 • Dăruim
 • Mulţumim

Gândirea. Că vrem sau nu, că ne place sau nu, tot ceea ce facem este rezultatul gândirii noastre. Nu se poate altfel. Gândim, analizăm şi acţionăm. Nu poţi să spui că te-ai oprit din a gândi.

Labirintul distracţiei noastre este gândirea: ne facem planuri, ne proiectăm visuri şi dorinţe, închidem ochii şi reuşim să transformăm gândul într-o poveste.

Gândirea, pozitivă sau negativă,  limpede sau mai puţin limpede este, pentru noi, universul. Gândurile noastre se desfăşoară în subconştient şi reuşesc să pătrundă în conştiinţă la momentul materializării lucrului gândit.

Gândirea ne poate fi influenţată frumos prin meditaţie. Prin exersarea gândirii, trecem de pragul de concentrare şi reuşim să atingem o treaptă nouă în meditaţie, unde focalizăm energia noastră asupra unor anumite teme pe care dorim să le dezvoltăm.

Acţiunea. Este acea etapă în care faci ca lucrurile să se “mişte”, să fie vizibile. Gândurile sunt antrenate în magia mişcării şi bucuria rezultatelor obţinute. Dacă tot ce se află în interiorul nostru vine din trecut, cel mai bine este să lăsăm totul deoparte. Dacă ne lasăm purtaţi doar de trecut, n-ar mai fi loc în noi pentru nimic, pentru oameni noi, evenimente, dar mai ales trăirea prezentului. Fiecare om are trecutul, cu fantomele lui dar şi credinţa în ceva nou, un gând pe care nimic nu-l poate distruge, nici viitorul, nici prezentul.

Simţirea reprezintă experienţa interioară a adevărului, a lucrurilor deja trăite, înfăptuite.

Sentimentele de iubire, gelozie, furie şi îngrijorare ne domină. Simţul se referă la propria noastră persoană. Simţirea este o emoţie ce vine din exterior, de la oamenii şi lucrurile cu care ne înconjurăm. Putem pătrunde pe domeniul simţirii prin intermediul trăirilor artistice. Compozitorii, scriitorii, actorii, dansatorii sunt buni în ceea ce fac pentru că au o trăire creatoare, o sensibilitate mai mult decât subiectivă. Când Bethoveen a început manuscrisul Cvartet în Fa Major, Op. 135 a scris: ”Trebuie să existe? Da, trebuie să existe!”. Deşi dorinţa de a reuşi să finalizeze acest manuscris era clară, gândul l-a pus la încercare. Dacă am fost înzestraţi cu acest dar de a simţi, de ce să nu experimentăm acest lucru? Ce ne ţine captivi în furie, gelozie, mândrie, frică? Prin intermediul emoţiei, ne construim o identitate eronată. Emoţiile construiesc simţul de sine într-un mod egoist.

Iubirea este încrederea în bine. A gândi, a face şi a simţi arată aspecte ale felului în care acţionează iubirea. Când ne pierdem încrederea în această atitudine fundamentală, în optimismul pe care niciodată nu-l încurajăm, pe care de cele mai multe ori îl negăm, începem să ne îmbolnăvim emoţional. Calea adevărului despre iubire nu este netedă, dar calea gândirii adevărate este. Iubirea necondiţionată necesită altruism – să faci loc în propriul suflet pentru celălalt. Iubirea nu este “iubire” sentimentală, ci se defineşte printr-o puternică capacitate de “a voi”.

Dăruirea. Uneori ne trezim în incapacitatea de a ne despărţi de lucruri, oameni şi obiceiuri care, de cele mai multe ori, lasă urme adânci în inima noastră. Dezlipirea de lucruri prin dăruire înseamnă capacitatea noastră de a înţelege nevoile celor din jur, lucruri de care poate nu avem nevoie dar după care cei săraci tânjesc. Altruismul, dorinţa de a oferi iubire, gânduri, lucruri materiale conduc la o stare de spirit care te face să te simţi mai aproape de Dumnezeu.

Mulţumirea apare atunci când gândul şi fapta s-au realizat. Mulţumirea vine firesc, printr-o răsplată energetică, emoţională ce nu poate fi exprimată în scris.

Parcurgând etapele enumerate mai sus, reuşim să păstrăm vie vitalitatea de care avem nevoie pentru a găsi echilbrul către iubire şi lumină.

Suntem iubire şi lumina este în fiecare dintre noi. Dacă nu uităm sa deschidem fereastra, cu siguranţă vom fi mângâiaţi de aceste lucruri minunate pe care natura ni le-a dăruit.

Regăsirea de sine vine din lucruri mărunte pe care mulţi dintre noi, pierduţi fiind în această societate, uităm să le gândim, să le facem, să le simţim, să le împărtăşim, să le iubim şi, mai ales, să mulţumim.

Regăsirea de sine suntem noi şi ne trebuie doar un imbold pentru a trăi frumos.

Foto via Shutterstock.com.

Click on "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!" for the English version of the article.

Apasă pe "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!"  pentru versiunea în limba engleză a articolului.   

The little things are the ones which help you find yourself

The human body represents the integrity of both mind and spirit. We all want to have a quiet, balanced life, without a thousand thoughts invading our personal space.

We are eternal seekers in finding balance, serenity and inner peace. Everything is within us, all the ingredients are handy, but, during our journey, we forget to look with the eyes of the heart, common sense and, above all, love for the priceless life.
 
Man is made of essence and spirit and we all know the famous Latin saying "Mens sana in corpore sano". The essence needs a balanced lifestyle. Then, everything comes naturally. Each of us needs to know the path and the way to achieve inner balance. We need vitality in order to rediscover inner peace. Vitality is the characteristic of a man who finds the perfect combination between good sleep, a healthy diet, body recovery and habitual outdoors or at the gym exercise. Energy is the main resource that keeps vitality.
 
To keep vitality in a constant state of freshness we need to:
 
 • Think
 • Act
 • Feel
 • Love
 • Give
 • Thank those around us
Thinking. We like it or not, everything we do is the result of our thinking. There is no other way. We think, analyze and act. You cannot say that you stop thinking.
 
The labyrinth of our fun is thinking: we make plans, we have dreams and desires, we can close our eyes and turn thoughts into stories.
 
Thinking, positive or negative, clear or less clear is, for us, the universe. Our thoughts are carried in our subconscious and succeed in getting into consciousness when putting our thoughts into practice.
 
Thinking can be influenced by meditation. By practicing thinking and concentration, we achieve a new stage in meditation and we focus our energy on specific topics that we want to develop.
 
Action. It is the stage where you start "moving" things and making them visible. Thoughts are involved in the magic and joy of results. If all that is within us comes from the past, it's best to let it go. If we just get carried away by the past, there would be no new place for new people, events and especially other experiences. Everyone has a past, with ghosts and faith in something new, a thought that nothing can destroy, not even the future or the present.
 
Feeling is the inner experience of the truth of things already experienced, accomplished.
 
Feelings of love, jealousy, anger and anxiety dominate us. Sense refers to our own person. Feeling is an emotion that comes from outside, from the people and things that surround us. We start by feeling through artistic experiences. Composers, writers, actors, dancers are good at what they do because they have a creative mood, more sensitive than subjective. When Bethoveen began manuscript Quartet in F Major, Op. 135, he wrote: "This must be? Yes, it must be." Although the desire to succeed in completting this manuscript was clear, his mind challenged him. If we were given the gift of feeling, why not experience this? What keeps us trapped in anger, jealousy, pride, fear? With emotion, we build a false identity. Emotions build a sense of self in a selfish way.
 
Love means trust in doing well. To think, do and feel shows how aspects of love act. When we lose trust in this fundamental attitude, we begin emotionally spoiled. The truth about love is not smooth, but the way of thinking is true. Unconditional love requires altruism - to make room in our heart for the other. Love is not just a feeling, but is defined by a strong capacity to "want".
 
Dedication. Sometimes we find ourselves unable to separate from things, people and customs that most often leave deep scars in our hearts. Detachment by giving means our ability to understand the needs of others. Altruism, the desire to give love, thoughts and material things lead to a state of mind that makes you feel closer to God.
 
Contentment comes when thought and deeds were made. Contentment comes naturally through a reward in the form of energy and emotion that cannot be expressed in writing.
 
Following the steps listed above, we manage to keep alive the vitality we need to find love and light.
 
The love and light are in each of us. If you forget to open the window, you will surely be comforted by these wonderful things that nature has given us.
 
Finding yourself comes from the little things that many of us let go in this society, forgetting to think, to do, to feel, to share, to love and, above all, to thank those around them.
 
Finding ourselves is simple and leads us to living beautifully.

Photo via Shutterstock.com.

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Lecții de viață învățate în 3 decenii de existență.…
E necesar să vorbeşti cu partenerul zilnic? Iată…