Be Joelle everyday!

Abonează-te la newsletter-ul Joelle Magazine:

BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Farmecul discret al vieţii conjugale: o perspectivă complexă asupra căsniciei, de Douglas Kennedy.

Căsnicia presupune, dincolo de orice altceva, stabilitate, siguranţă, un mediu familial propice dezvoltării unei familii, precum şi respect, încredere şi o viaţă liniştită din punct de vedere emoţional. Însă ce se întâmplă atunci când monotonia intervine şi apar probleme în micul paradis construit de către şi pentru cei doi parteneri? Viaţa lui Hannah Buchan, eroina romanului "Farmecul discret al vieţii conjugale", ilustrează platitudinile unei iubiri adolescentine, dilemele unei căsătorii premature, provocările maturităţii şi adevăratul sens al acestei călătorii existenţiale scurte.

"[...] să nu uităm că viaţa este dureros de scurtă, că totul e trecător şi că inima este muşchiul cel mai elastic."

În condiţiile efemerităţii vieţii şi ale neînţelegerilor constante dintre ea şi părinţi, Hannah decide să se căsătorească, imediat după absolvirea facultăţii, cu Daniel Buchan, un doctor la început de drum, alături de care visa să aibă o căsnicie fericită.

Lipsa experienţei de viaţă, visele adolescentine încă rămase undeva într-un colţ de suflet şi rutina care se instalează mult prea repede în căsnicia tinerilor proaspăt căsătoriţi şi mutaţi într-un mic orăşel de provincie o determină pe Hannah să cedeze avansurilor seducătorului Tobias Judson, greşeală pe care o va regreta tot restul vieţii. 

Treizeci de ani mai târziu, respectatul doctor Buchan şi soţia lui, profesoara Hannah Buchan, au trecut deja toate testele maturităţii, au doi copii adulţi (o fată şi un băiat) şi o viaţă aparent ideală. 

Şi totuşi, vor reuşi Hannah şi Dan să treacă testul suprem al căsniciei când, în contextul unui scandal public în care este implicată fata lor, iese la iveală trecutul pe care Hannah îşi dorea să îl uite?

"Niciodată nu poţi să prevezi sentimentele celuilalt" şi "viaţa noastră, aşa cum o trăim noi întotdeauna, pare eternă" ajunge să concluzioneze Hannah, torturată de gândul că fiica ei este de negăsit (şi ar putea fi moartă) şi bulversată de schimbările radicale care le zguduie existenţa plăcută în monotonia ei.

Reuşesc necazurile să unească un cuplu? Este iertarea soluţia pentru a merge mai departe? Există, de fapt, oameni cu adevărat fericiţi? Povestea ne oferă, într-un mod inedit, răspunsurile la toate întrebările care ne-ar putea încolţi în minte, culminând cu o concluzie foarte interesantă prin veridicitatea ei, fie că o acceptăm, fie că nu:

"Chiar dacă, la suprafaţă, pare prozaică, cert e că fiecare viaţă e plină de contradicţii şi complicaţii. Şi oricât ne dorim ca lucrurile să rămână simple şi tihnite, nu putem evita ciocnirea cu harababura. Acesta-i destinul nostru - pentru că harababura, drama pe care ne-o creăm, face parte din viaţă."

 

The English version: State of the union: a complex perspective on marriage, by Douglas Kennedy. 

Marriage involves, beyond anything else, stability, security, a proper environment for the family development and also respect, trust and a safe emotional life. But what happens when monotony and problems occur in the small paradise built by and for the two partners? The life of Hannah Buchan, the heroine of the novel "State of the union", illustrates the platitudes of a teenage love, the dilemmas of a premature marriage, the challenges of maturity and the true meaning of this short existential journey.

"[...] let's not forget that life is painfully short, that everything is fleeting and that the heart is the most elastic muscle of all." 

Given the transience of life and the constant misunderstandings she had with her parents, Hannah decides to get married right after college with Daniel Buchan, a new doctor, with whom she dreams of having a happy marriage.
 
The lack of life experience, her teenage dreams which still remained somewhere in a corner of the soul and the routine which installs too quickly in the marriage of the newlyweds, plus moving to a small provincial town determines Hannah to give herself to Tobias Judson's seductive advances, a mistake she will regret for the rest of her life.

Thirty years later, the respected doctor Buchan and his wife, the teacher Hannah Buchan have already passed all the maturity "exams", have two grown-up children (a boy and a girl) and an apparently ideal life. 

And still, will Hannah and Dan succeed in passing the final test of their marriage when, in the context of a public scandal in which their daughter is involved, Hannah's past comes to the light although she wanted to forget it? 

"You can never predict others' feelings" and "our life, as we always live it, seems eternal" get to be Hannah's conclusions, tortured by the thought that her daughter can't be found (and might be dead) and confused by the radical changes which shook their existence which, in its monotony, was quite pleasant.

Will troubles manage to reunite a couple? Forgiveness is the key to moving forward? There are people who are truly happy? The story gives us, in an unique way, the answers to all the questions that we might have in mind, culminating with a very interesting conclusion through its veracity, whether we accept it or not:

"Although, on the surface, it seems prosaic, the fact is that every life is full of contradictions and complications. And as we want to keep things simple and quiet, we cannot avoid the collision with the mess. That's our destiny - for that mess, the drama that we create, is part of life."

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Mașina timpului: înapoi la liceu, pentru o prelegere…
21 septembrie: Să fim mai buni de Ziua Internațională…